Regulamin konkursu „Zima z tranem Möller`s”

Regulamin konkursu „Zima z tranem Möller`s”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Zima z tranem Möller`s” i zwanego dalej „Konkursem” jest Web Search Factory Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-816), przy ul. Rajskich Ptaków 55A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000285742 (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Axellus. z siedzibą w Warszawie przy ul.Olkuskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, KRS , kapitał zakładowy złotych , NIP zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach blogów: W Świecie Żyrafy, Urwiskowo, Lena i Kuba, Oczekując, Terefere Kuku, w okresie od dnia 28 stycznia do 3 lutego 2013 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem blogów: W Świecie Żyrafy, Urwiskowo, Lena i Kuba, Oczekując, Terefere Kuku
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem blogów należy w terminie od dnia 28 stycznia 2013r. od godziny 10:00 do dnia 3 lutego 2013r. do godz. 23:59:
a) przesłać jedno zdjęcie, zrobione podczas zimowych zabaw.
b) odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób zimą, wspierasz odporność swoją i swoich bliskich?”.

§ 4. Nagrody i wyłonienie zwycięzców

1. Nagrodami dla uczestników konkursu są zestawy produktów Möller`s.
W skład zestawu wchodzą: Möller’s Tran Norweski o aromacie owocowym, Möller’s Baby Tran Norweski o aromacie cytrynowym, Möller’s 50+ Tran Norweski o aromacie cytrynowym, Möller’s Forte 60 kapsułek oraz Möller’s Omega-3 Rybki.
2. Każdy bloger wybiera według własnej oceny i uznania trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody. Dane do wysyłki przesyła do organizatora.
3. Nagrody do laureatów przesyła Organizator w terminie 7 dni od otrzymania danych do wysyłki.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres ul. Rajskich Ptaków 55A 02-816 Warszawa z dopiskiem “Zima z tranem Möller`s” w okresie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od jego zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Dla oceny zachowania terminu Organizator bierze pod uwagę datę stempla pocztowego.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
3. W terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi ostateczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. Dane osobowe i prawa autorskie do zdjęć

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Zwycięzców jest Web Search Factory Polska Sp. Z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-816), przy ul. Rajskich Ptaków 55A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr. 101 poz.926 z późn. zm.)
2. Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Web Search Factory Polska Sp. Z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-816), przy ul. Rajskich Ptaków 55A zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, chyba że Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez SCA PR Polska Sp. Z o.o. Organizator przyznaje sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych osobowych, podanych przez zwycięzców konkursu.
5. Uczestnik oświadcza, iż posiada pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanego w ramach konkursu „Zima z tranem Möller`s” zdjęcia. Oświadcza, że przesłane zdjęcie nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Web Search Factory Polska Sp. z o.o. praw autorskich, do zdjęcia w zakresie:
– wystawianie, reemitowanie, publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym przez stronę https://www.facebook.com/TyTezBylasDzieckiem

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *