Już biegnę – regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego „Już biegnę!”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu – „Już biegnę” (dalej również: „Konkurs”) jest blog lenaikuba.pl (dalej również: „Organizator”).
1. Fundatorem nagród w Konkursie oraz przyrzekającym nagrody w Konkursie
w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego jest firma BARTEK S.A. z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim, ul. gen. K. Sosnkowskiego 83 (05-300 Mińsk Mazowiecki), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011, NIP 822-00-05-044, REGON 710011511 (dalej również: „Fundator”).
2. Konkurs prowadzony jest pod adresem URL: http://lenaikuba.pl/
3. Regulamin ustala zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
§ 2 CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest promocja bloga lenaikuba.pl oraz promocja marki Fundatora.
§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 13 lipca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
2. Konkurs dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap trwa od dnia 13 lipca 2013 r.
do dnia 25 sierpnia 2013 r. (dalej również „Okres zgłaszania prac”). Drugi etap trwa
od dnia 25 sierpnia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. (dalej również „Okres oceniania prac”).
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Trwania Konkursu
z ważnych powodów, w szczególności natury biznesowej, technicznej
lub ekonomicznej. Przedłużenie Okresu Trwania Konkursu zostanie podane
do wiadomości Uczestników na Podstronie.
§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z treścią Regulaminu Konkursu i zaakceptowały go bez zmian.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy czytelnicy bloga lenaikuba.pl (dalej łącznie: „Czytelnicy”), posiadający aktualny adres korespondencyjny na terenie Polski, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie,
w szczególności:
1. są fanami bloga za pośrednictwem portalu facebook.com (facebook.com/lenaikuba.pl) oraz udostępnią w opcji „publiczny” plakat konkursowy;
2. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
3. w Okresie Zgłaszania Prac prześlą na adres konkurs@lenaikuba.pl pracę konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu (dalej również: „Praca Konkursowa”), na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu;
(dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora/ Fundatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin to jest małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
§ 5 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia konkursowego e-mailem na adres: kontakt@lenaikuba.pl. Na zgłoszenie składają się:
1.1 zdjęcie w formacie jpg odpowiadające tematyce konkursu, nawiązujące do hasła „Już biegnę”
1.2 opis zdjęcia
1.3 imię i nazwisko autora zdjęcia
2. Maksymalny rozmiar jednego pliku jpg nie może przekraczać 3 MB.
3. Każdy uczestnik może przesłać 3 zgłoszenia (zdjęcie + opis).
4. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie zgłoszenia w galerii konkursowej pod adresem http://lenaikuba.pl/juz-biegne-galeria-konkursowa/
5. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Zgłaszania Prac.
6. Organizator zamieści zgłoszenie na stronie galerii konkursowej pod adresem: http://lenaikuba.pl/juz-biegne-galeria-konkursowa/, gdzie wszyscy Czytelnicy mogą zapoznać się ze zgłoszeniami, a także głosować na ulubione.
7. Głosowanie jest możliwe przez cały Okres Trwania Konkursu.
8. Każdy Czytelnik może oddać maksymalnie jeden głos w ciągu jednego dnia.
9. Prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej muszą przysługiwać Uczestnikowi i nie mogą być przedmiotem zastawu oraz nie mogą być obciążone prawem osób trzecich. Ponadto prawa te nie mogą być także przenoszone na osoby trzecie do dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.
§ 6 ZWYCIĘZCY KONKURSU / NAGRODY
1. Spośród Prac Konkursowych Organizator wybierze trzy Prace Konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody, według następujących zasad:
1.1 Jedną nagrodę otrzyma praca wyłoniona spośród wszystkich prac.
1.2 Drugą nagrodę otrzyma praca wyłoniona spośród 10 najwyżej ocenionych prac
1.3 Trzecią nagrodę otrzyma praca wyłoniona spośród 20 najwyzej ocenionych prac.
2. Nagrodami w Konkursie są bony o wartości 250 zł brutto do wykorzystania na zakup jednej pary obuwia w salonach firmowych marki BARTEK S.A.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden bon. Jeżeli jedna z Prac Konkursowych Uczestnika zdobędzie Nagrodę, to pozostałe jego Prace Konkursowe nie będą brane pod uwagę w decydowaniu o przyznaniu kolejnych Nagród.
4. Nagroda nie podlega wymianie, zamianie, a prawo do Nagrody przysługujące Zwycięzcy Konkursu nie jest zbywalne. Odbiór Nagrody może nastąpić jedynie przez Zwycięzcę Konkursu.
§ 7 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o przyznaniu Nagród poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, z informacją o wygranej, w terminie 14 dni licząc od dnia wyłonienia Zwycięzców Konkursu (dalej również: „Informacja”).
2. Informacja zawierać będzie w szczególności dane w przedmiocie terminu, miejsca
i warunków wydania przyznanych Nagród na co Zwycięzca Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
3. Podstawowym warunkiem otrzymania Nagród jest przesłanie przez Zwycięzców Konkursu na adres kontaktowy wskazany w Informacji, następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny na terenie Polski, nr telefonu kontaktowego, na zasadach określonych w Informacji.
4. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia przesłania mu Informacji przez Organizatora, warunku wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, jak również pozostałych warunków otrzymania Nagród, Organizator zastrzega sobie prawo ich przyznania kolejnej osobie, wyłonionej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik potwierdza, że ma świadomość, iż przekazuje wskazane w ust. 3 powyżej dane Organizatorowi. Dane dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk
i innych informacji o Zwycięzcy Konkursu na stronie lenaikuba.pl, na co Zwycięzca Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
7. Publikacja danych Zwycięzcy Konkursu przez Organizatora nastąpi na Podstronie najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
8. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu reklamacyjnego Konkursu określonego w § 9 niniejszego Regulaminu, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie przez Zwycięzcę Konkursu.
§ 8 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres konkurs@lenaikuba.pl (dalej również: „Reklamacje”).
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 3 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.
4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator.
6. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do 30 września 2013 r.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: http://lenaikuba.pl/juz-biegne-regulamin/
2. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi przez osoby trzecie
z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora od obowiązku świadczenia
na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora/Fundatora.
3. Uczestnik Konkursu wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
w szczególności postanowienia mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>